!!یکـ دنیـا آغوشتـــ را بـه من بدهکـارے

...خاموش شدی در من ! درست مثل سیگاری نیمه که پرت کرده باشند میان جوی
 

                                                        

هیچــی !
آمده بودم بگویم
« یــادم ٬ تــُ را فراموش . . . »

نــه این کـ یــادتــ را فراموش کنم
نـــه !
آمـــده بودم بگویــم
بـــاز ـهـم مثل تمــام دیــروز ـهـا
مــرا گم کــردی میـان تقویم روزهایتــ !
و من مــاندم و یاد « تـُ و ایــی » کـ از یــاد نمی روی . . .* از یاد نبر کـ از یاد نبردمتــ . . . !!!

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

جهـانـ سوم یعنـی جایی کـ :

بـ بازیتــ می گیـرند ٬ اگـــر بـ بازیشــان نگـیـری . . . !!!

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

آن روزها نتوانستم چيزی بفهمم. من بايست روی کــِرد و کارِ او درباره‌اش قضاوت می‌کردم نه روی گفتارش...! عطرآگينم می‌کرد. دلم را روشن می‌کرد! نمی‌بايست ازش بگريزم. . .  می‌بايست به مـِهر و محبتی کـ پشتِ آن کلک‌ ـهای معصومانه‌اش پنهان بود پی می‌بردم. گل‌ها پُرَاند از اين جور تضادها. اما خب ديگر، من خام‌تر از آن بودم که راهِ دوست داشتنش را بدانم...

شــازده کوشولوۓ من . . .

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

نــَ خیــر !!
این جوری نمی شود
کـ  ـهـر شبــی کـ « تـُ » دلت خواستـ
بیــایی و دست از پا دراز ـتـر 
خودت را میان این همه
رویا ـجا کنـی
و آن همه دلی کـ ذره ذره اندوخته ام یک
جــا بـ غارتــ ببری . . .

نــَ !! این جوری نمی شود
یادم باشد این بار
کـ آمدی
حیله ای بچینم کـ اسیــرت کنم !
این بـار میان بازوانم 
تــا برای همیشه
باقی بمانــی میــان رویـا هایم . . .

 

شقـایق دیبــافـــر . . . دستـانم را زنجیر کرده ام
بـ ضریح دستانت کـ باز
حاجتــ روایم کنی
بـ آغوشتـ کـ بقعه ی
همیشه امن من بود . . . 

خدا تو که مردی ! من چه جوری دست به دامنت بشم آخه ؟

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

ـهـوای تابستـان را دوستـ دارم
مـرا عجیب یاد تابستــان
دست ـهـایتــ می اندازد
و این وسط
گــُر می گیــریم
من و تمـام خاطراتــ
بــا « تـ ُ » بودنم . . .


شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

زیبــا ـتــرین سمفونی دنیـا می شد
وقتـی نــامم را
بــا شیـرینی صدایتــ بـ زبـانـ می آوردی
.
.
.
و من همــان قــدر شیرین 1 می شدم !!1 - ایـهــام

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

بـ یه جایی می رسوننتــ کـ مجبـور میشی بـ همشونـ بگی :

دیگــه دلــم بــا هیچ کدومتون نیستــ . . .
* وقتی از همشون خسته میشی ٬ همشــونـ !

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

نمی دانستم خاطرات هم درد دارند ...
این روز ــها آبستن درد ـهــایی ام کـ برایم ساختی هستـم !!
این روزـهــا زیاد عـق میزنم !
فکــر کنم آبستن شدم . . .
آخـــر این روزگـار لعنتی کـار خودش را کــرد !!

لعنت به من به خاطر همه چی ٬لعنت به من اشغال !

شقـایق دیبــافـــر . . .    

      

دیگــر گریه نمی کند . . .
نـ مثل دختـر بچه ـهـا پا بـ زمین می کوبم
نـ غـُـر می زنم از بی توجهی ـهـایتـ !
شده ِ همـان دختــر خوبی کـ
می خواستی ٬ فقط کنـار بیاید
بــا نـ َ بــودنتــ !
فقط این ـجـا 
زانوهایش را بغل کـرده 
و منتظر معجــزه ی خدا نشسته . . .* خدا که بلده معجزه بکنه ؟ مگه نه ؟ 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

رکـ تــر بگویم !
حسرتتــ بـ دلم مانــد
.
.
.
بویدنتـ ٬ بوسیدنتـ 
در آغوش فشــردنتــ . . .
این کـ یک بــار تـ ُ مــرا دوست بداری
این کـ مثل تمام 5 شنبه ـهـا ٬ دم غروبـ
من بهانه ی آغوشت را بگیــرم و تـ ُ
اجابتــ کنی ٬ عطشی کـ تــا آخـر عمــر 
هیچ کسی نمی تواند سیرابـش کند !!

رکـ تـر بگویم حسرت بـ دلم گذاشتـی پسـر!

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

نَفـَـسم بـَنـد آمـده
ـهـمان نفسـی کـ تــا
دیــروز زیــر گوشتــ مــدام
تکــرا می کــرد « دوستتــ دارم . . . » !


                                                                               

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

تـ ُ آسـوده بخوابــ دلـکم !
یک نفـر اینجـاستـ
کـ شبـ هـا تـا صبح بیدار می ماند
تــا زیبا ترین اثر نقاشی خدا را تماشا کند

هر وقتـ کـ از خوابـ
پریدی و بی تاب شدی
در آغوشتـ محکم بفشاردت و بگوید کـ
نتــرس همه کابوس ـهـا را دعوا می کنم
کـ پریشانت کردن

بگویــم کـ نتـرس
« من این جـا کنارتــ هستم . . . »

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

من داشتـــم و تـُ نداشـتـی
من دادم اما تـُ ندادی . . . !


جوابش آسون ِ ٬ یـ کمی فکـر کن بعد جاهای خالی رو پر کن !


1- معرفتـ
2- پنـاهـ !!

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                                                

شده ام عروسکـ خیمه شبـ بـازی تکـ تکـ شـان
برای بـازی کـ فقط شبـ هـا
بـ تن عـریانم محتاجشـان می کند ! 
لباس عروس تَنـم می کنند و
 بـ ِ ـهـر سازی
کـ دلشــان می خواهد می رقصاندنمـ
و این می شود روز ـهـای من
بدون « تـُ » . . .چقدر خوبـ شد کـ تو نیستی و مـرا توی این لباس سفید ببینی !!

شقـایق دیبــافـــر . . .                                                      

                                                                     
قضیـهــ :

وقتی نمی تونی فرار کنی و دقیقا به هر کسی محتاج هستی یاد می گیری که چطور با لبخند زدن گریه کنی . . .

 

یادت باشه این یه اصل مهم زندگیه!!

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

نیستشــ . . .

نمی دونم کجاستـ ! چه می کنه !
ولی میدونم ندارمش . . .

هیچ وقت نخواستم تـ رو با چشمات به یاد بیارم ! هه !
نمی خواستم کـ تـ رو توی گم ترین آرزوهــآم ببینم !

« نمی خواستم کـ بی تـُ به دیوارا بگم هنوزم دوستــ دارم . . . »

آخه تو هُول و وَلای پریشونی و تـُ رو نداشتن ، تو گیر و دار ِای بابا دل تو هیچ ، حال او خوش ...
ای بی مروت!
دیگه دل می مونه ؟
که جُور ِ دل کبوتر بتپه! که با شمــا از جون ِ زندگیش بگه !
بگه کـ . . . هنوز زنده استــ

اگه صدا ، صدای من ِ ، اگه نفس نفس ِ تـ ُ. . . بزار کـ اون خوش غیرتاش بدونن کـ دل ! دل بابایی دیگه دل نیستــ !

دیگه دل نمی شه . . . نه دیگه این واسه مــا دل نمی شه !!

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

به طرز عاجزانه ای دارم افکارم را جمع می کنم که چیزی بنویسم ! نمی شود انگار ٬ مدام یک چیزی توی افکارم لج بازی میکند و می گوید نمی خواهم دیگــر بنویسم (!!!)
نوشتنم نمی آید دیگـــر !
انگار یک جا همه ی بهانه های عاشق بودنم را از من گرفته اند . واضح ـتـر بگویم ـ
عاشقانه هایم تـــَهـ کشیـــده استــــ ...
راستی یک سوال !
این همه مدتــ
تـُ خسته نشدی از این کـ من انقــَــَدر  برایت عاشقانه نوشتم ؟

 

قولش را کـ داده بـودم بـ ِ تـ ُ
کـ یک روزۓ مۓ رسد مثل امــروز
کـ عاشقانه ـهایمان تـَهـ مۓ کشد
گفتیم « دوستت دارم » هایمــان را ٬ 
قربان صدقهـ هـایمــانـ  و . . .  را
نگـهـ داریم براۓ روز مبــادایۓ کـ امروز استــ
فکرش را ـهـم نمۓ کــردیم از ـهم کـ دریـغ کنیم
این جمله ـهــا را
خدا سنگ مـان مۓ کند

و مــا همیشه سنگ باقۓ خواهیم مـاند  . . .


* نیستم یـ مدت ببینم تا کی میتونم دوام بیارم ننویسم ! (پوفــــ)

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

مـــدام روی اعصابم می رود کـ : کی می خواهی بـ خودت بیایی ؟ چرا قبول نمی کنی ؟
و من مدام به این فکر میکنم اگر به خودم بیایم که می فهمم تـ ُ رفته ای ! می فهمم که من بدون تـ ُ خیلی وقت پیش مرده ام !
 آن وقتــ تکلیف مخاطب این همه نوشته چه می شود ؟ نوشته های من که همین طوری آبکی هستند ! دیگر چه برسد به اینکه به خودم بیایم و ببینم مخاطب نوشته هایم خیلی وقت است گذاشته و رفته و من همه ی این مدت با خیالش عشق بازی می کردم
اصلا نوشته ای که مخاطب خاص نداشته باشد به درد جرز دیوار میخورد !
یادتــ هست اولین روز اغرار گنــاهم ؟کـ گفتم « آبستن خواهش یک گنــاهم ... » و تو نفهمیدی معنایش را !!
از همان روزی اولی که شدی مخاطب خاص نوشته هایم پایت به همه ی رویا هایم باز شد آمدی نشستی کنـار ارزوهایم و آغوشت را بـ من تعارف زدی و از آن روز بود کـ از میان آن همه آرزو رسیدن به بوی تنت شد تنها  آرزویم !مۓ بینۓ دلـکم ؟ هیچ کس نمۓ تواند« تـُ » را از من بگیــرد
تـ ُ براۓ من ابدۓ شده اۓ  . . .
حتــۓ اگـــر فراموش کنۓ دختــرکۓ را کـ نـامش عاشق ـتـرین گــُل دنیــا بود . . .


شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

 

روزۓ کـ شـازده کوچولوۓ من
ـهـم باز مۓ گـردد . . .

آنقدر در آغوشش مۓ فشـارم
کـ یک ـجـا تلافۓ کنم
این همه فاصله اۓ کـ تمــام
این مدتــ مـا را
از ـهـم دور نگه داشتـ

شـازده کوچولویم کـ بازگــردد
بــاز برایش نقاشۓ مۓ کشم
و او غش غش بـ نقاشۓ ام مۓ خندد !
و خودش ـهـم نمۓ داند
کـ من چقدر عـاشق خندیدنش ام !!

وقتــۓ بازگشتــ
مۓ برمش و تمام گل ـهـاۓ  
شقایقـ اۓ را کـ از دلتنگـۓ اش
پـر پـر شدند را نشانش مۓ د ـهم
کـ این بــار بۓ خبر نگـذارد و بـرود
خودش می گفتــ
« مــا در بـرابـر گل ـهـایمان مسئولیم !!»


مۓ دانم !
یک روزۓ ( کمی مکث)
شــازده کوچولوۓ من ـهـم باز خواهـد گشتــ . . .

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                   

خوبـ تمـاشا کن !
دختــرۓ کـ براۓ دوبــاره داشتنتـ
تمام شبـ را بیدار مۓ ماند
و با تـویۓ کـ نیستۓ حرف مۓ زند

دختـری کـ
دست ـهایـش را در ـهم گــره مۓ کند و
زانو میـزند لبـ ِ تختش و چشمـ انش را مۓ بندد
و تنهـا آرزوۓ اَش را براۓ
ـهـزارمین بـار بـ خــدا یـاد آور مۓ شود !

خـدا ـهم مثل همیشه لبـخند مۓ زند
از این کـ «تـ ُ »آرزوۓ همیشگۓ من بودۓ . . .

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

Before the night ends
I hope ... I find you
‏‏... ‏MY MOON


(cilick here)
(...)
(1) (2)

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

از همه ۓ این ـهـا گذشته ِ
خوبــ فهمیدم
آغوشتــ این روزـهـا
آنقدر پــُر شدهـ
کـ دیگــر جایۓ براۓ من ندارد
حق ـهـم دارند !
بی تعارفـــ...
من ـهـم بودم ٬ بـ بوۓ تنت کـ مۓ رسیدم
دو دستۓ می چسبیدم
چیزۓ کـ انگـار برایم بهشتـ معنـا مۓ شود  . . . 


* ما چقدر سر خوشیم !

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                                          

                  ـخودم را زده ام  بـ آن راه
                  راهۓ کـ
                  قرار استــ « تـ »
                  روزۓ از آن پیدایت بشود
                  ـو یکـ راست پناه بیاورۓ
                  بـ آغوشمـ

                                 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

مثل تمام دیروز ـهـا این ـجا ایستادهـ ام
و نگـاهـ مۓ کنم بـ جــادهـ اۓ کـ
قول دادۓ این روزـهـا 
سر و کله اتــ از آن پیدا شود !
مۓ دانم ! مۓ دانم !
حتمــا تمام جاده ـهـا در دستــ تعمیرند
کـ دیـــر کرده استــ
و گـــر نه «مــرد» من
هیچ وقت زیر قولش نمۓ زد . . . !!هر  چقدرم نامرد باشی ! آخرش مرد منی ... روزت مبارک

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

خدایا !!
بیـا بـراۓ یک بـار ـهم شده
بــا هم رو راست باشیم 
بـ من بگــو
اصـلا دنیاۓ دیگـرۓ ـهم هستـ ؟
اگــر باشد قول مۓ دهۓ
این بـار کارۓ کنۓ
کـ او عاشق مخمل چشم ـهـایم شود؟
ـهر شبـ برایــم لـالـایۓ بخواند ؟
آنقدر در آغوشم بگیرد تــا خوابـم بـ ِ بـَرد ؟

اگــر باشد بــاور کن
قول مۓ دهم هــزار سال دیگر
هم کـ شده  عاشقش بمــانم
فقط بگو کـ قول میدهۓ دنیــاۓ دیگـرۓ هم هستـ

دنیایۓ کـ بر خلــاف این دنیا
تمـام « او » سهم من بـاشد . . .


شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

از میـانـ این همه واژه
دنبال چیزی شبیه « تـُ »مۓ گردم
کـ تسکیـن دهـد
این همه بغض لعنتـۓ ٬
کـ یک جــا هجوم آورده
توۓ چشم ـهـایم  !

فقط بـ من بگـو
کــدام حسود قصــه ۓ
عـاشقۓ مـان را کـ شنید 
چشم مــانـ کـرد
کـ من این ـجـا بمانم بــا این همه بغض
و تـ ُ توۓ آغوش دیگــرۓ آرام بگیـرۓ . .  .

دلــکم ! دلتــ بـ اندازه ۓ سور ستــاره اۓ هم
بـ حال این اشک ـهـا نسوختــ ؟
دلتــ تنگ نشــد براۓ آن همهـ خاطـره ؟

جواب نمی خواهم !
خودم مۓ دانم ! یعنۓ از بر شده ام تمام حرف ـهـایتــ را
کـ « دلت تنگ نمۓ شود ! اما دوستـم دارۓ ... »
.
.
.
.
و مثل همیــشه
 من شروع بـ خندیدن مۓ کنم 
بـ اوج حماقتــ خودمـ . . .

 * خنده هایم درست مثل خنده های آن پیرمرد بوف کور بود که میزد زیرخنده . خندهء خشک و
زننده ای ٬ که مو را به تن آدم راست می کند، یک خندهء سخت ِدورگه و
مسخره آمیز ! بی آنکه صورت تغییری بکند ، مثل انعکاس خنده ای
که از میان تهی بیرون آمده باشد . . .

شقـایق دیبــافـــر . . . 

Playground school bell rings again

... Rain clouds come to play, again

? Has no one told you she's not breathing
Hello, I'm your mind giving you someone to talk to
... Hello
If I smile and don't believe
Soon I know I'll wake from this dream
Don't try to fix me, I'm not broken
Hello, I'm the lie, living for you so you can hide
... Don´t cry
Suddenly I know I'm not sleeping
Hello, I'm still here
... All that's left of yesterday

(+)

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                      

یکــ پـُکـ عمیـق ـتـر می زنم این بــار !
خُنکــ مۓ شود
تمـام خاطراتـۓ کـ این روز ـهـا
عطش نــام «تـُ »را گرفته اند !فقط پکـ میزنم !
و مـدام کــام می گیرم

تمام این سیگــارـهــا انتقام لبـ هـایم
از لب ـهـایتــ استــ
بـا همان طعم گس همیشگۓ ـشان . . .
وقتـۓ بۓ هـوا رهایشـان کـردۓ
بـ امانـ خدا و حتــی از خودتــ
نپرسیــدۓ بعد از خودتــ
چــه کسۓ بـا تمام شهـوتش قرار است کبودشـان کنـد !!!

کــاش تمــام انتظـارـهـاۓ دنیــا اندازه ۓ کشیدن همانـ یک سیگــار بود !

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

بزن مطرب کـ امشب دلبرم مستانـه می رقصد 
بتــ افسونگــرم لبــ بــر لبـــ پیمانــه مــی رقصد
بــده ســاقی شرابــ آتشین مستـ و خرابم کن 
کـ امشب دلبـــرم در مجلس بیگانه می رقصد . . .
شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

چکیده ی درس ریشه های انقلاب اسلامی :

محمد رضا شاه : بیــبـــ
رضا شاه : کلا بیـــبـــ
فـــرح : بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــ
اشرف پهلوی : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( انقدر  فجیع بود که در کلام نمی گنجید )شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

من چه مۓ دانستـم
کـ « تـُ » مۓ شوۓ بلــاۓ جــــانـم !!
کـ بــا صدقه ـهـایم
بی تـ ُ بودن بـر سرم مۓ آید . . .
سعی میکنم دوباره شروع کنم ...

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

من یک شماره توی گوشی ام دارم که خوب برایم یاد آور می شود کـ چقـــدر بدون « او » تنها شده ام و خودش هم خبر ندارد . گاهی اوقات زنگ میزنم و او طبق معمول جواب هیچ یک از تماس هایم را نمی دهد !
دیگر آلرژی گرفتم به صدای آن زنی کـ می گوید « مشترک مورد نظر شما در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیست » خُب خودم هم خوب میدانم نمی تواند پاسخ بدهد یعنی جوابی هم ندارد کـ بدهد !
اما من هنوز گوشی را دستم میگیریم و با صدای بوق ممتدی کـ همیشه حکم گوش دادن تـُ را برایم دارد حرف میزنم
بهش یاد آور میشوم که مثلا چقدر دلم برایش تنگ شده و یا حتی سنگ قبر آقا جان هم برای دیدنش لحظه شماری میکند و یا وقتی آن روز صدای خنده های آن دختر را که از پشت تلفنت شنیدم چقدر بغض کردم
و تو مثل آن قدیم ـهـا می نشینی و به تک تک حرف هایم گوش میدهی ! بدون اینکه گلایه کنی از گریه کردن هایم !
فقط گوش میدهی که بــانویت این همه مدت چقدر دلتنگی کرده و جوابی برایش نداری

آنقدر حرف میزنم ٬ حرف میزنم که دیگر گوشی تلفن هم جیغش در می آید ...
انگار آلزایمر گرفته ام ! با این صدا بعدش یادم می آید تـُ خیلی وقت است کـ گذاشتی و رفته ای
خیلی وقت است نخواستی صدای کسی را بشنوی کـ با تمام بچهگی اش ٬ شیطنتش دوست داشت در آغوشت آرام بگیرد یا اصلا تو دلت نمی خواست دیگر من نقشی توی تمام خاطراتت داشته باشد

فکر کنم آلزایمر گرفته ام . . . کـ باز یادم رفته تـ ُ دیگـــر کسی بـ اسم « مــن »را دوستـ نداری !!!

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

چــرا فکر می کردم بــا همه فرق میکردی ؟

 

 

رامین: پی مخاطب خاص نگردید ! ارزش خاص بودن ندارند . . .

 

شقـایق دیبــافـــر . . .                                                     

بازۓ مۓ دهـم خودم را بـا
این روزـهـاۓ لعنتی
تــا دلـم نفهمد تـُ نیستۓ
کـ بـ بازیش1 بگیـرۓ !

 

1 ـ ایهــام !

2 _ کاش دنیا یه جور دیگه بود ! یا حتی نوشته ها !! مثلا همه ی نوشته ها حالت داشتن مثلا میشد این همه بغض منو تو نوشته هام ببینید یا ببینید اشکام میریزه رو کیبورد یا اصلا  وقتی واسه هزارمین بار میگم دوست دارم شوقو از تو چشمام میشد خوند . . .
کــاش دنیا یه جور دیگه بود !! شاید اونوقت « تـ » منو دوس داشتی . . .

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                       

 

نشسته ایم بـا ـهم نقطه بـازۓ مۓ کنیم
خودم و دلم را مۓ گویم !!
زبان نـَ فهم نمۓ فهمد
قواعد بـازی را
.
.
.
تمــام خانـه ـهـا را با اسم « تـُ »پر مۓ کند !!

 

بـ یاد تموم نقطه بازیایی که کردیم و من جر زنی کردم :)) و تو هیچ وقت نگفتی !! بـ یاد همون نقطه بازیا که من هم اسم « تـ »رو توی خونه هاش مینوشتم ... حتی به یاد اونوقتی که سر رنگ مدادمون بحث میکردیم :دی

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

بـ قول خودتــ
اَخـم هم کـ میکنۓ
مهـربانیتـ باز ـهم از گوشـه ۓ دنـج
چشمــانتــ
بـــا شیطنتــ پیدایـش مۓ شود !

تـ ُ بگو چه کــار کنم
اَخمتــ را بــاور کنم یا دل بـ ِبــازم بـ
این ـهـمه مهـربانیتــ . . . ؟

 

چه قشنگ بود حرف چشمات ٬ با نگاه عاشق من  ٬ کـــاش می موند همیشه باقی لحظه های با تو بودن ...

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

شک دارم
بـ ِ زنـده بـودنـم !
از وقتی گـذاشتـی و رفتــی . . .

 

(خیلی ها زندگی نمی کنند ٬ فقط ادامه میدهند !!)
(کلیکـ کن )

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

+ چی شدی خانومی ؟ داری گریه میکنی ؟
- (بغضی که نمیزاره صدا در بیاد از گلو )
+ اااِ از حالا بخوای اینجوری گریه کنی پس فردا اومدی تو خونه من چی کار می خوای کنی ؟
- (هنــوز بغض این دفعه چند تا اشکم ریخته شده )
+ فکر نکن من از این دختر سوسولا میخوام که زودی اشکشون در بیادهـــا می خوام کتک کاری کنیم با هم
- صدای یه خنده میون اون همه اشک :))
+ هــــان بلاخره خندیدی !
- دوبــــاره گریه شدید میشه این دفعه با هق هق
+ (بــا بغض ) ترو خدا گریه نکن منم گریه ام میگیره !!
.
.
.
حالا از گریه هایی که تا دو دقیقه پیش انگار تمومی نداشت  خبری نیس شروع میکنه به اس دادن   «خیلی دوست دارم ممنون که ارومم کردی ! »
قبل از اینکه سند بشه یه اس میاد «i swear , its true ! that i'm in love with u  »
- اااِ من میخواستم الان همینو بگم  !
+ این یعنی من بیشتر دوست دارم
- نخیر من بیشتر دارم  حالا یهنی شی ؟
+قسم میخورم حقیقت داره ٬ اینکه من عاشق تو هستم ! با من کل کل نکن من بیشتر دارم
- من خیلی میترسم :(
+ از چی میترسی ؟
- از این که حالا که همه چی خوب ِ باز بخوان جدامون کنن !میترسم دوباره همه چی خراب بشه
+ نترس عزیزم تا ما نخوایم خراب نمیشه تا آخرشم پات وایسادم

.
.
.
.
.

هق هق زدنــهـای امشبـ هم مثل همیشه باز یادم آورد جای یک نفر خالیست ! کسی که این حرف ـها را به من یاد آور شود  ! پا به پای اشک هایم اشک بریزد و از من بخواهد کـ « دختــر خوبی باشم . . . »

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

 

... I Trust You To Kill ME with You'r Love

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                         

حالـا ـهـر چقـَدر دوستـ دارید
او را از من دور کنید !
خنـده ام مۓ گیـرد
از این کـ چقدر خوش خیـالید . . .
نمۓ دانیـد کـ « او » هرشبـ
در خواب ـهـایم انتظار مــرا می کشد !!

حالا بـاز ـهم مــا را از ـهم جدا کنید . . .

 

 

* دیشبـ باز خوابـ دیدم عروس شدم  ! عروسۓ کـ دامادش تویی . . .

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

امروز خدا هم دیگه کم اورد از اینکه همیشه جای تو توی آغوشم خالی بوده ِ ٬ اونم نشستـ پـا بـ پـای اشکای من اشک ریختـ ! چون امروز 5 شنبه استـ و یـادم میاره تـُ رفتی ...
چند روز از اون روزی کـ گذاشتی و رفتی میگذره ؟ چه فرقی می کنه؟ مهم این بود توی یه همچین روزی خسته شدی از داشتنم ... کم آوردی 
انگار تموم 5 شنبه ها رو گند ساختن ! که من باید برم سر قبر آقا جون و خیره بشم به همون جایی که تو نشسته بودی و بی اختیار اشک از چشمام بیاد . دستمو بزارم روی پاتـ و بهتـ خیره بشم و بهتـ بگم : هی پسر ! میدونی ؟ دلم خیلی براتــ تنگ شده  
به خاطر تموم کارایی که باید توی اون لحظه میکردم و نکردم  ! به خاطر تموم سکوتی که کردم که برام تداعی میکرد « داره تموم میشه این لحظه ها نمی خوای کاری بکنی ؟ » و من فقط میتونستم سکوت کنم و توی این سکوتــ پر بود از تمام علامت سوال ـهایی که من موندم و با این همه حجم از تو که قراره بره و پشت سرشم دیگه نگاه نکنه . . .
یادتـ ِ وقتی پرسیدی چرا ساکتی بهتــ چی گفتم ؟

5شنبه شده بود ! نگران این بودم کـ بدون اینکه ببینمت بزاری وبری ... اما تو بـ خاطر من زیر اون همه بارون وایساده بودی و سیگاری هایی کـ قرار بود با هم بکشیم رو تنهایی کشیدی !
راستی وقتی توی بارون با هم راه میرفتیم یادم رفت بهت بگم چقدر دوست دارم ! 
یادم رفت بهت اینم بگم وقتی توی اون خیابون بلند به زور از هم جدامون کردن و من هی اصرار میکردم یه کوچه ی دیگه مهمون من و دلم باشی اونا نزاشتن و ما رو از هم جدا کردن . وقتی می رفتی من همونجا وایساده بودم و دور شدن تو رو میدیدم و هی کوچیک تر شدنت ! که با هر قدم تو یه دونه اشک میریخت روی گونه های سردم که مرهمش گرمی دستات بود که اتیش میزد به تنم  !!

 تـ رفتــی . . .

 

دریغ میکنم ازشان ! آرزویی کـ از من دریغ کردن ...
اسم تمام 5 شنبه ها را باید گذاشت روزی که تو رفتی و گـند ماند تا همیشه !

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                 

دیگــر حسابش ـهـم
از دستـم در رفتهـ
انگشتانتــ را قرض مۓ دهۓ ؟
انگشتــ کم آوردم
برای شمردن این کـ
تــا این ـجــا چند بــار
عــاشقتــ شدم !!(+)

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

اگـر بگویـم مثل ـهـمیشـه
از میـان این ـهمه آرزو فقط « تـُ »
را انتخابــ مۓ کنم براۓ برآورد ـه شدن
چشم غُــّره ام کـ نمی روۓ ؟
.
.
.
اشکالـۓ ندارد
ـهـَر چقـَدر دُوستــ دارۓ
چِشم غُره بـرو و بَد نِگاهم کُن
خُودتــ کـ ِ خُوبـ میدانۓ اَخم کـ ِمۓ کنۓ
بیشتــر دِلـم را مۓ برۓ
دِلـکـم !

 

* اگر همیشه تـ را آرزو می کنم برای بی آرزو بودنم نیست ! چون ارزویی زیبا ـتـر از« تـُ »سراغ ندارم پسـر جـانـ . . .
* من واسـه اخم ـهـاتــ می میرم  (+)

شقـایق دیبــافـــر . . .                                                                                    

 

تابستـانـ ؟
نــه ٬ اصلا !! انتخابــ خوبی نیستــ
تـابستـانـ
برای عادتـ کردن بـ نبودتــ
این هوا بوۓ تنتـ را عجیب کم دارد !

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

نظـریهـ :
آدم ـهـا هرگز کسانـی را کـ دوستــ دارند فراموش نمی کنند!فقط عادتــ می کنند کـ دیگـر کنـارشان نباشند  . . .

 

 

 نکتـه کنکوری : انقدر نرید رو مخ یکی که " فراموش کن !! "

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

همه کلاس ساکتن و دارن تو دفترشون چیز مینویسن به جز من که هیچی نخوندم و ترجیح دادم فقط گوش بدم ! از این پرده ها هست که روش ویدیو میندازن که همه ببین هــا ! از اینا اومده جلوی وایت برد و استاد بلد نیس جمعش کنه که بتونه رو وایت برد بنویسه
مثل صفر ها دارم تلاش میکنم بهش بگم که : اون نخ کوچیک کنار پرده رو بکش ِ که جمع بشه و بره بالا که فقط به گفتن « استاد بکش پایین » بسنده میکنم :))
کلاس بـ اون ساکتی منفجر شد !! :|
حالا استــاد کـ چه عرض کنم تی اِی بود تـــــا دلتون بـ خواد بی جنبه !!

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

این بـاد ـهـاۓ لعنتۓ ـهم
بــا من چپــ افتــاده انـد !
کـ هیچ کدام از قاصدک ـهـاۓ دلتنگۓ ام را
برایتــ نمۓ آورند
و گرنه خوبــ مۓ دانم
« تـ ُ » هیچ وقتــ نمۓ گذاشتۓ
بــانویتــ این همهـ بۓ قرارۓ کند . . .

                                                                 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

یـادم باشـد !!
یک روز بیــایم و
اینجــا بنویسـم از روزۓ کـ
بــا تمـام وـجود در آغوشتـ
ـخـواهم گرفتــ 
وقتۓ تنـهـا آرزوۓ زندگۓ ام را
یک ـجـا حواله آغوشـم کردم !
روزۓ کـ دیگـر مثل یـک کودک پـا
بـ زمین نمۓ کوبم براۓ داشتنتــ ...
بـا ظرافتـۓ زنـانهـ مۓ پذیـرم
کـ حضور دارۓ برایم ٬ حتۓ اگـر نباشـۓ
کـ « تـ ُ » تنهـا کسۓ بودۓ کـ
فتح کـردۓ !
دل دختـرکۓ کـ عاشقۓ نمۓ دانستــ 
و تـ ُ صبورانــه بـ او آموختـۓ و آموختـۓ کـ
چگونـه باید عاشق بــود !
حتۓ وقتۓ « تـُ » از داشتنم ٬ از بودنم خستـه اۓ . . .

یــادم باشـد یک روز ـهمه این ـهـا را بنویسم
                                  
                  یــادم باشد !!

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

خداونـد !!
تـُ را توی یکۓ از همین روز ـهـا
از شـاخه ۓ دلش چید
و بـ قلبــ من بخشید  
تـــا بـ ِ من بـ ِیاموزد
حس پرستـش را !! 
اما غـافل مـاند
کـ « تـ ُ » از او ـهم
پرستیدنۓ ـتــر شدۓ . . .

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

در این دنیــاۓ پستـ
یــا عشق او را مۓ خواستـم
و یــا هیچ کس ...

آیــا ممکن بـود کس دیگـرۓ در من اثر کند ؟

استغاثه و تضـرع کــردم
و همه ۓ موجودات را بـ کمک طلب کردم
ولۓ کمترین اثری ندیدم . . .صادق هدایت ـ بوف کور
تجربه اش کردین ؟ دهن آدمو سرویس میکنه این تجربه !!!  

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

قایقران برای وزش باد دعا نمی کند یاد می گیرد تا « در برابر باد براند... »
(گوستاو لیندبرگ)

 

 

نکته کنکوری : کنکوریاش دقت کردن ؟

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

مشتــرکـ اِم تـی اِن ایرانسل مورد نظر شما در حال حاضر بـ فــ*اک رفته استـ لطفا بعدا تماس بگیــرید !


                                     

  

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                    

 

خوبــ بـ چشمــانم نگــاهـ کن!
شیـرینۓ نگاهـ عاشقتــ
هنوز در اسارتـ چشم ـهایم استـ
حالا فهمیــدۓ
زیبـایۓ چشم ـهـایم براۓ چیستـــ ؟
عشق« تـ ُ »این همه
زیبــا کردهـ مــرا . . .

 

(+)
عکس از خودمـان
یهــنی عاجقتم پســـر 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

+ سال پیش همین موقع کجا بودی ؟

- تو دلش  :(

.
.
.

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

مۓ ـخواهم همه ۓ
راه ـهــاۓ دنیــا خرابــ شوند
وقتی تـ ُ توۓ هیچ کدام ـشـان نیستـۓ . . .

 

                                                                     

 

 


ادامه مطلب
شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

کـَف دستـم را کـ بـو نـ َکرده بودم
کـ یک روز تمــام این
راه ـهــا دندان تیز مۓ کنند
کـ یک بــاره تـ ُ را
از من بـ ِدزدند !
فکــر مۓ کــردم
مثل آخــر تمام قصه ـهـاۓ
مــادر بزرگ کـ شاـهزادهـ
مۓ آیـد و پرنس ـخود را مۓ بـرد
تـ ُ  ـهم مۓ آیۓ و مــرا 
با لبـاس سپیدۓ از این ـجـا مۓ بـَرۓ 

.
.
.

راستـۓ
تـ ُ کـ فکــر نمۓ کنۓ
مـادر بزرگ آخــر تمام قصه ـهـایش را
بـ ِ دروغ تمــام مۓ کــرد ؟

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

تـُ بهـترینـۓ !
حتــۓ توۓ نــا مردۓ . . .

 

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

نمی خواستم وبمو بـ گند بـ کشم واسه ادمایی مثل اینا  
اما وقتی بـ زبون ادمی زاد میگن کپی نکن نمی فهمند باید اینجوری بهشون گفت لابد دیگه !!
بعضی وقتا در حیرت میمونم این جور ادما لایق چه جور فحشی هستن


 1- یک دنیا آغوشت را بمن بدهکاری

2- خاطرات ما  

 3- این یکی دیگه خداست  Google اگه نیومد می تونید پست 0279 توی گوگل سرچ کنید ببینید چندتا پیج براتون باز میکنه :|

4 - انجمن عاشقانه

5- اتاق دل تنگی های من

6-  سورتمه ( با فیلتر شکن باز کنید چون بلاگ اسپوت هستش )

7- پشه ی یتیم

 8 -  لولیان

واسه امروز دیگه کافی ِ

به فرزاد دارم نشون میدم اینا رو بهم میگه پستشون کن بنویس « اعلام حرامزاده ها سری ۱ »  
سریال ِ

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

لعنـتـی !

در خوابـ هایم چـه خبر استـ
کـ  ـهر شبـ جــا خوش مۓ کنـۓ
میــانـ  ـهزار رویــا و
مثل شاـهـزاده ـهـا دستـ هایم را مۓ گیـرۓ
و در آغوشم مۓ فشارۓ . . .   
مۓ خواهــۓ بیشتر شکنجه ام کنۓ ؟
کـ وقتۓ بیدار شدم
نبودنتـ را ببینم 
هــزار بــار بمیرم و زنده شوم ؟

خواهش مۓ کنم دستــ بردار لعنتی !!

 

+ لعنتی در خواب هم اشکم را در می آورد (رکیک)

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

تنـ هـا یک چیـز استــ
کـ این ـهمهـ مدتــ مــرا
سـَر پـا نگــه داشتــ ِ

« ـدیــدن دوبــاره ۓ تـ ُ . . . »


و گـــر نــَ خوبــ میدانۓ
خیـلی وقتـ پیـش
خودم را کشتــم !!


 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

از اولش ـهم بـایـد مۓ دانستم 
خدا آنقـَـَدر پیـر شدهـ کـ
دیگــر مصلحتـ ـهایش را
بــا ـهم قــاطی مۓ کند
و گــر نـَ ... 
کجــاۓ این آشنــایۓ
بـ ِ صلاحمـانـ بود
وقتــۓ قــرار بـود
جـــدا شویم ... ؟

 

 

365 روز گذشتــ . . .

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

                                                                                            

   

همیشهـ کـ من نبـاید دلتنگـۓ کنم
بعضۓ اوقاتـ  ـهم من
باید بـ ِ زنم بـ ِ در بـۓ خیالۓ
تـا تـُ دنبالم بـ ِگـردۓ
تـُ مــرا بخواهۓ

اما مۓ ترسـم از این
قایم موشک بـازۓ ـهــا
کـ تـ ُ بروۓ
و دیگــر نیایۓ دنبـالِ 
دختــرۓ بــا موـهـاۓ بلنــد
و چشمــانۓ درشتــ ...


و بــاز مثل قصه ۓ همیشگۓ مان
من بـ ِمانم بــا
« یکـ دنیــا آغوشۓ کـ ِ بـ ِ من بدهکــارۓ . . .  »

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

تقصیر من نیستــ کـ هیچ کس بـرایم  « تــُ  » نمی شود . . .
 
 
 
 
 
 
شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                                

 

امشبــ کـ آمدۓ در ـخوابـم
یادتـ نرود ـبوسه ـهاۓ گرمتــ را برایم
تـُهفه بیاورۓ
اصلا این بـار کـ بیایۓ
دیگـر یک لحظه ـهم
دستــ هایتـ را رـهـا نمۓ کنم
این بار مۓ برمت جایۓ
کـ خدا هم دستش بـ ِهمان نـرسد
آنـ وقتـ تـ ُ همیشه در ـکنارم خواهۓ مــاند
بدون وا ـهمه اۓ از رفتنتــ ...

فقط من و « تــ ُ »

فقط بگذار یک بــار دیگر رویاۓ
بــا تـُ بودنم را حس کنـم
فقط یک بــار . . .

 

+ کاش الان مژی پیشم بود
+با تمام وجود ازت ممنونم به خاطر همه چیز ...(+)

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

توۓ ـتمام تقویم ـهـا
یک روز هایۓ هستـ
درستـ مثل امروز
کـ زانو ـهایتـ را در آغوش مۓ گیرۓ
بـ جاۓ ـتمام وسعتـ شانه ـهاۓ مردانه اش
گریه نمۓ کنۓ
فقط  بـ ِ زبان مۓ آورۓ
چــقدر دلتـ برایش تنگ شدهـ
نـَ بغض ٬ نـَ اشک
فقط یـ دل تنگـۓ ساده . . .

از همـانـ دل تنگے ـهـایۓ کـ مرهمش آغوشتـ بود !!
خوبــ مۓ دانم کـ خوبــ میدانے
حتے اگـر خُـدا هَم از آسمانش بـ ِ زمین بیاید
و بنشیند کنـار دلتنگۓ ام
آرام نمۓ شود این دل ِ لا مذهبـ
آغوشتـ را می خواهـد
خواهش مۓ کنـم این را بـ ِفَـهم !

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

متنفرم از تـمـام اشک ـهایم کـ
یـادم می آورنـد تـُ رفته اۓ

کارشان شدهـ مدام یـاد آورۓ صحنه اۓ کـ 
پـا بـ پای اشک ـهایم اشک ریختۓ
گونه ـهایم را بـوسیـدۓ
از این " خودم " ـهم متنفرم
بیشتـر از هر چیزۓ کـ فکرش را بـ ِکـُنۓ
چونـ خیلی وقتـ است
کـ دیگـر « تـ »دوستش ندارۓ . . .

 

یکی بیاد جلو این اشکای منو بگیره

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

راستـ یــا دروغ این کـ
نگـاهـ  ـهایتـ را بـراۓ کدام هرزه حرام کـردۓ
دیگـر چـه فرقۓ مۓ کند ؟
مهـم این بــود کـ
"او" را بـر من ارجع ـتـر دانستـۓ
و
مــرا تنـ  ـهــا گذاشـتۓ . . .
باور کن بـا تمام ـهـرزه ـهاۓ شهـر
هم کـ باشـۓ دیگـر اصلا مهـم نیستـ
شاید یکـ روز خودم
" او " را در آغوشتـ هـُل دادم
تــا با خیــال راحتــ شهـوتتـ را
روۓ بدنـش بریزۓ !!

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

? Tell me why 
I never wanna hear you say
Ain't nothin' but a heartache
Ain't nothin' but a mistake
Now I can see that we're falling apart
From the way that it used to be, yeah
No matter the distance
I want you to know
.... That deep down inside of me

? ... Tell me why  

 

(+)

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

                                                                  

تمـام این تـه سیگــار ـهـا
شهــادتــ مۓ دهنــد من چقَــَدر
ـخواستم لبــ هایتــ رابـ بوسم
وقتی گذاشتـۓ و رفتـۓ
اما بـ جایش از سیگــارـهـا کــام گرفتم
و لبــ هایم را کبود کردم !!
بـ یـاد تمـام هیکۓ هایۓ کـ 
روۓ تمام بدنم جــا گذاشتۓ ...

 

 

*توضیحات : هیکی(Hickie) همون کبودی هاییه که در اثر مکیدن تن کسی، به جا میمونه !...حتما دیدید روی گردن یا شونه ی بعضی ها!...همون کبودی هایی که سعی میکنن کسی نبینه!!


 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

                                                                        

خـِیال بـَرم داشته
کـ این پیاده روـهـا را تنـهایۓ رفتـم
و تمام مدتــ دستــ هـاۓ سردم
توی دستــ هیچ کسۓ نبود
خیال بـَرم داشته کـ
تـ ُ باز گشتۓ خانـه
و من خیرهـ بـ آتش  شومیـنه منتظرتــ بودم
هنوز هم خیال برم داشته
کـ تـُ  . . .

 

(+)

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 


 
سه ماه پیش قرمه سبزی پختم با کلی مصیبت ٬ شب باکلی ذوق باد به غبغب انداختم و شروع به زدن ادویه ی غذا کردم که از شانس بد ِ من به جای گرد لیمو تا خرخره سماق زدم به غذا !! هر چه بیشتر گرد لیمو میزدم ( سماقی که من فکر میکردم گرد لیموست) تا ترش مزه شود خورشت هی تلخ تر میشد و من مانده بودم و با گندی که بالا آورده ام و مهمانی که باید غذا برایشان می بردم !
اول چشمان همه گرد شد و بعد کلی وقت شروع کردن به خندیدن به غذا ٬ خنده ها اونقدر واقعی و عمیق بود که نگاهم خشکید ! میدونی بعضی زیبایی‌ها کار رو از بی‌رحمی می‌گذرونن و کل زندگیت رو نشونه می‌گیرن مثل یک آدم شنا-نابلد که از روی تخته دایو سیصد متری پریده باشه توی استخری به عمق هزارمتر، آب تو رو توی خودش می‌گیره و باید برای رسیدن به سطح تلاش کنی و اگر به سطح برسی برای دقایقی نفس کشیدنت دچار اختلال میشه و برای مدتها خاطره‌ی اون لحظه های آب و حباب و بی‌نفسی محض و بی‌وزنی و سنگینی دست آب روی سینه‌ات با تو می‌مونن. گاهی تا آخر عمر کابوسش تو رو رها نمی‌کنه. کابوس شکنندگی بی‌رحم و باشکوهش که جابجایی یک اتم می‌تونه تمام ترکیب رو به هم بزنه.
خواستم بگویم امروز بعد از سه ماه قورمه سبزی پختم !
 
 
شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

وَقتی « تـ ُ» نیستۓ
دیگــر نمۓ روم
سُراغ هیچ یکـ از آرزوـهـاۓ خاکـ گرفته ام
جـُز آرزوی تکـرار بــا تـُ بودن


اصلا تـ ُ کـ خانه نباشۓ
دیگــر چه فرق مۓ کند
کلیـد را زیر گلدان بگـذارم
یـــا . . .

 

 (+)

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

دوبــاره گــرمۓ لباتــ
دوبــاره گونه ـهـاۓ من

 

فقط سه روز دیگه

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

نـظـریهـ :

خوابــ
طُولانی ـتـرین دُروغی اَستــ کـِ هَــر انســانی بــ ِ خُودش می گویــد !

 

 

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

از یکـ جایی بـ بعد آدم دستــ بـ خود کشـی میزند ... نـ َ اینکه تیغ بردارد و رگش را بزند ! نـــه !!
قید احساسش را میــزند ...

 

 

-  :|

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

امروز روزۓ استــ کـ
شهـادتــ مۓ دهم بـ یگـانه بودنتـ
مقدس ـتـرین الهه ۓ زمینۓ
کـ آغوش اـش امن ترین و پاکـ ـترین
مکــانـ دنیاستــ
اشکـ  ـهایـش ٬ ستــاره باران
و بوسه ـهایش تماشایۓ ـترین
اتفاق دنیــا کـ
خدا را هم بـ شوق تمــاشا دعوتـ مۓ کند ...

 

« تـ ُ خالق من بعد از خدایی ... »
روزت مبارک فرشته ی من

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

 

از تـ ُ چـهـ پنهــانـ
گــاهۓ برایـم آنقـدر خواستنـۓ مۓ شوۓ
کـ شـروع مۓ کنم
بـ شمــارش تکـ تکـ ثانیـهـ
براۓ یکـ بار دیگـر رسیـدن
بـ بوۓ تنتــ ...

( بهشتــ من )

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

نمۓ شود از« تـ ُ »ننوشتـ
یــا بـ ِ « تـ ُ» فکر نکرد
مۓ آیۓ مۓ نشینۓ درستـ
وسط افکــارم
تــا شعـر ننویسـم

ول کـن ماجــرا نیستـۓ
دلــکم ! شعــر تویۓ
نوشتـن بهــانهـ ستــ ...

 

(+)

 

شقـایق دیبــافـــر . . . 

 

در آغوشـم کـ ِ مۓ گیــرۓ
آنقــَــَدر آرام مۓ شوم
کـ ِ فـَـراموش مۓ کنم
بـایــد نفس بکشم ...
شقـایق دیبــافـــر . . . 
 
 
ببینم خدا جون !!
آدمو واسه دروغ هایی که به خودشم میگه مجازات میکنی ؟
هیچی دیگه اگه اینجوری باشه کار من اونور تمومه واسه تمام دروغ هایی که راجبش به خودم گفتم ...
 
برم از الان آماده شم!
 
 
 
 
 
+آرش
شقـایق دیبــافـــر . . . 

قضیهـ :

بعضی از آدم ـهـا هستند کـ نبود شان زندگی یمان را بـ هم میزند و بودنشان حالمــان را ...

:|  :))

 

 

این قضیه کاملا بدیهی است و نیاز به اثبات ندارد !
در جریان که هستید ؟  

 

شقـایق دیبــافـــر . . .